Algemene voorwaarden van
DIF Organveredelung Gerhard Küpers GmbH & Co. KG

1. Algemene voorwaarden

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen zijn uitsluitend de hieronder genoemde algemene voorwaarden van DIF Organveredelung Gerhard Küpers GmbH & Co. KG (hierna DIF genoemd) van toepassing. De algemene voorwaarden gelden ook voor alle toekomstige rechtsbetrekkingen, ook wanneer ze niet nog een keer uitdrukkelijk worden overeengekomen.
 2. Andere algemene voorwaarden van de wederpartij worden ook dan geen bestanddeel van het contract, wanneer DIF deze niet uitdrukkelijk afwijst.
 3. Deze algemene voorwaarden gelden alleen tegenover ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen en voor een publiekrechtelijk doel afgezonderde vermogens.

2. Offertes, prijzen, betalingsvoorwaarden

 1. Alle aanbiedingen van DIF zijn vrijblijvend, ze dienen enkel als uitnodiging tot het doen van een aanbod. De orderbevestigingen van DIF en deze algemene voorwaarden zijn bepalend voor de inhoud van het contract. Een aanbod van de klant kunnen we binnen twee weken door bevestiging van de order, verzending van de goederen of facturering aanvaarden.
 2. De door ons genoemde prijzen excl. de bij levering geldende btw zijn van toepassing. Alle prijzen gelden af kantoor DIF. De kosten voor verpakking, transport en verzekering zijn voor rekening van de klant.
 3. Alle facturen dienen binnen 30 kalenderdagen vanaf de factuurdatum aan DIF te worden betaald.
 4. DIF is niet verplicht om cheques en wissels als betaling te aanvaarden. Bij aanvaarding van cheques of wissels is er pas aan de betalingsverplichting voldaan op het moment dat ze worden ingewisseld en bijgeschreven.
 5. Bij overschrijding van de betalingstermijn raakt de besteller zonder voorafgaande aanmaning in gebreke en is hij conform § 288 Abs. 2 van het Duits burgerlijk wetboek (BGB) verplicht tot betaling van rente voor achterstallige facturen.
 6. Verrekening met tegenvorderingen is uitgesloten, tenzij de tegenvordering door DIF is erkend of met gezag van gewijsde is vastgesteld.
 7. Wordt na sluiting van het contract duidelijk dat de vorderingen van DIF in gevaar zijn door een essentieel gebrek aan liquiditeit of solvabiliteit van de besteller, kan DIF de levering weigeren (Unsicherheitseinrede). DIF heeft ook het recht leveringen afhankelijk te maken van een toereikende zekerheidsstelling.

3. Levering en risico-overdracht

 1. Levering geschiedt principieel af kantoor DIF. Het risico dat de voorwerpen van het contract verloren gaan of beschadigd raken, gaat over op de klant op het moment dat DIF de voorwerpen van het contract aan de klant, een expediteur of een vervoerder overdraagt, maar uiterlijk wanneer ze het bedrijf verlaten; dit geldt ook, wanneer de aanvoer van de voorwerpen van het contract bij de klant op verzoek van de klant door een expediteur of door eigen personeel wordt overgenomen. Wanneer de goederen klaar zijn voor verzending en de verzending of de afname vertraging oploopt om grond van redenen die niet aan DIF kunnen worden toegerekend, gaat op het moment dat de goederen verzendklaar worden gemeld het risico over op de klant. Bij verzending door eigen personeel is DIF alleen aansprakelijk voor opzettelijk gedrag of grove schuld van het personeel.
 2. Vertragingen bij de levering van goederen en diensten als gevolg van overmacht en op grond van gebeurtenissen die de levering door DIF ernstig bemoeilijken of onmogelijk maken, bijv. staking, uitsluiting, ambtelijk bevel, energie- of grondstoftekort etc., ook wanneer deze zich bij onze toeleveranciers voordoen, kunnen ook bij bindende termijnen niet aan ons worden toegerekend. Ze geven DIF het recht de levering van de goederen en/of diensten te verschuiven voor de duur van de gebeurtenissen en een redelijke termijnverlenging, of vanwege het nog niet nagekomen gedeelte het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Vorderingen tot schadevergoeding van de besteller zijn in dit geval uitgesloten. Wanneer de levering van de goederen en/of diensten meer dan twee maanden vertraging oploopt, heeft de besteller met uitsluiting van alle andere vorderingen het recht, op grond van de vertraging van het nog niet nagekomen gedeelte het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. De genoemde levertijden beginnen met de verzending van de orderbevestiging, echter niet voor ontvangst van alle door de besteller te leveren documenten.
 4. DIF heeft het recht om de goederen in delen te leveren.

4. Eigendomsvoorbehoud

 1. DIF behoudt zich de eigendom van alle geleverde zaken (goederen met eigendomsvoorbehoud) voor, totdat alle vorderingen die DIF op grond van de zakelijke overeenkomst op besteller heeft, zijn voldaan. Voor zover de waarde van alle zekerheidsrechten waarop DIF aanspraak kan maken de hoogte van alle gegarandeerde vorderingen met 20% overschrijdt, zal DIF op verzoek van de besteller een overeenkomstig deel van de zekerheidsrechten vrijgeven.
 2. Bij verbeurdverklaringen, inbeslagnemingen of andere beschikkingen of ingrepen van derden, dient de besteller DIF hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.
 3. Bij wanprestaties van de besteller, met name bij achterstallige betaling, heeft DIF het recht op ontbinding en terugname; de besteller is tot teruggave verplicht. Voor de terugname of het geldig bedingen van het eigendomsvoorbehoud wordt geen ontbinding van DIF geëist; deze handelingen of een verbeurdverklaring van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen door DIF impliceren geen ontbinding van het contract, tenzij DIF dit uitdrukkelijk had gesteld.

5. Kennisgeving van gebreken, garantie

 1. Ingevroren goederen worden af fabriek geleverd, indien niets anders wordt overeengekomen. Bepalend is het door DIF vastgestelde gewicht bij verzending of levering bij de klant. Gewichtsverlies tijdens het transport is voor rekening van de besteller.
 2. De klant kan alleen vorderingen wegens gebreken geldend maken, wanneer hij de goederen na ontvangst grondig onderzoekt en zichtbare gebreken onmiddellijk schriftelijk en met een nauwkeurige beschrijving meldt. Verborgen gebreken die hij niet bij ontvangst kan vaststellen, dient hij onmiddellijk na ontdekking schriftelijk en met een nauwkeurige beschrijving te melden.
 3. Bij materiële gebreken is DIF verplicht alle goederen of diensten die hierdoor zijn beïnvloed kosteloos te verbeteren of opnieuw te leveren, voor zover deze al op het moment van risico-overdracht voorhanden waren.
 4. Vorderingen wegens materiële gebreken verjaren na 12 maanden. De termijn begint bij de overdracht van de goederen.
 5. Bij een kennisgeving van gebreken heeft de besteller het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek. De besteller kan betalingen alleen opschorten, wanneer hij schriftelijk melding maakt van gebreken waarbij geen twijfel aan hun juistheid bestaat. Wanneer er onterecht melding wordt gemaakt van gebreken, heeft DIF het recht op vergoeding van hierdoor voor DIF ontstane kosten door de besteller.
 6. Eerst moet DIF in de gelegenheid worden gesteld om binnen een redelijke termijn voor herstel of vervanging van de gebrekkige prestatie te zorgen.
 7. Wanneer herstel of vervanging van de gebrekkige prestatie mislukt, kan de besteller - onverminderd eventuele vorderingen tot schadevergoeding - het contract ontbinden of de vergoeding in mindering brengen. De besteller kan geen vergoeding voor onnodige kosten verlangen. Wanneer hij het contract wil ontbinden, dient hij dit binnen een termijn van drie weken vanaf het mislukken van herstel of vervanging van de gebrekkige prestatie kenbaar te maken.
 8. Er kunnen geen vorderingen wegens gebreken geldend worden gemaakt bij onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen kwaliteit of bij onbeduidende beperkingen van de bruikbaarheid.

6. Schadevergoeding, aansprakelijkheid

 1. DIF is aansprakelijk overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor schade veroorzaakt door letsel aan leven, lichaam of gezondheid als gevolg van een opzettelijke of nalatige schending van plichten door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze plaatsvervangers, alsook voor schade waarvoor in overeenstemming met de wet op de productaansprakelijkheid aansprakelijkheid bestaat. Voor schade die niet in regel 1 wordt genoemd en die het gevolg is van opzettelijke of grof nalatige schendingen van het contract alsook van bedrog of misleiding door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze plaatsvervangers, zijn wij overeenkomstig de wettelijke bepalingen aansprakelijk. In dit geval blijft de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de potentieel voorzienbare schade, voor zover wij, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers niet met opzet hebben gehandeld. In de mate waarin we voor de goederen of delen van de goederen een kwaliteits- en/of houdbaarheidsgarantie hebben verleend, zijn we echter alleen aansprakelijk als het risico van een dergelijke schade duidelijk onder de kwaliteits- en/of houdbaarheidsgarantie valt.

7. Overige bepalingen

 1. Op de rechtsbetrekking tussen de partijen is uitsluitend Duits recht van toepassing met uitsluiting van de bepalingen in de wet tot invoering van het Duitse burgerlijk wetboek (EGBGB) en de bepalingen in het Weens Koopverdrag (CISG). De bevoegdheid ligt bij de rechtbank in de vestigingsplaats van DIF. DIF heeft echter het recht om in de vestigingsplaats van de besteller een procedure inzake een rechtsvordering te starten.
 2. Indien afzonderlijke bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, blijven de overige bepalingen, ook de geldigheid van de overeenkomst, hierdoor onaangetast.
 3. Contracten, in het bijzonder wanneer ze deze voorwaarden veranderen, worden pas door een schriftelijke bevestiging van DIF bindend. Dit geldt in het bijzonder voor zover ze deze voorwaarden en/of de clausule over de vereiste schriftelijke vorm veranderen.

Versie: 10-08-2017